Fernando Botero

botero_odalisque_

Botero_lalettre_

botero_femmedevantfenetre_

botero2