mask_of_fu_manchu

Charles Starrett et Myrna Loy dans The Mask of Fu Manchu (Charles Brabin, 1932)