« Everybody needs somebody to love »

 

[Thanks Glaz]