japan film directors3 

 Photo historique prise à l'occasion de la création
de la Japan Film Directors Society, en 1936.

Au premier rang, de gauche à droite: Teinosuke Kinugasa (1896-1982), Yoshinobu Ikeda (1892-1973), Sadao Yamanaka (1909-1938), Mansaku Itami (1900-1946), Heinosuke Gosho (1902-1981), Minoru Murata (1894-1937), Shigeyoshi Suzuki (1900-1976), Kenji Mizoguchi (1898-1956). Au deuxième rang, de gauche à droite: Tomotaka Tasaka (1902-1974), Yasujiro Shimazu (1897-1945), Hiroshi Shimizu (1903-1966), Yutaka Abe (1895-1977), Kiyohiko Ushihara (1897-1985, Kajiro Yamamoto (1902-1974), Yasujiro Ozu (1903-1963), Tomu Uchida (1898-1970). Au troisième rang, de gauche à droite: Mikio Naruse (1905-1969), Kintaro Inoue (1901-1954).

 

[ source ]