cushing

Peter Cushing dans The Flesh and the Fiends, John Gilling 1960

[merci JiPé]