Yrrah, 1962

harry-lammertink-yrrah37

Harry Lammertink, aka Yrrah