calf4

Mou hitotsu no kyouiku. Ina shogakkou haru gumi no kiroku [Lessons from a calf] 1991

calf1

calf3

calf2