hr Ninotchka

Greta Garbo, Melvyn Douglas [Ninotchka, Ernst Lubitsch, 1939]