Screenshot 2022-03-31 at 15-18-58 Nihon no yoru to kiri (1960)

[Miyuki Kuwano dans Nihon no yoru to kiri (Nuit et brouillard au Japon), 1960]

Se rappeler que Nagisa Oshima est né le 31 mars 1932.

eikomatsuda

[Eiko Matsuda dans Ai no korida (L'empire des sens), 1976]